Náš Otec, svatý Augustin 
biskup a učitel církve (354-430), 28. srpna


Narodil se v Tagastě v roce 354 na území severní Afriky (dnešní Alžírsko), která tenkrát byla včleněna do římského impéria. Roky jeho mládí se příliš neliší od mládí dnešních mladých lidí, pokud vezmeme na zřetel šestnáct století, která nás od něho dělí. Respektoval přání svých rodičů, Patricia a Moniky, kteří patřili ke střední vrstvě a chtěli, aby se jejich prvorozený stal "někým". Vyšší studia ukončil jako profesor literatury (rétoriky) v Kartágu. Zde, v hlavním městě římské Afriky, z poloviny pohanském, nachází Augustin "laciné lásky" a zahálčivý život, naplněný vzrušujícími dobrodružstvími. Zcela opouští křesťanské učení, které mu jeho matka od dětství vštěpovala. Přidružuje se k manichejcům, moderní pseudonáboženské sektě. Také žije s dívkou, s níž má syna Adeodata.

Ženy, kariéra a peníze se postupně stávají jeho cílem v těchto "bezbožných" letech jeho mládí. Neustále však cítí velkou prázdnotu a úzkost. Nenalézá smysl života.

V roce 383 ve 29 letech začíná druhá fáze jeho života. Upevňuje svoji kariéru rétora a stěhuje se nejdříve do Říma a pak do Milána. U císařského dvora upoutává pozornost svými řečnickými schopnostmi. A v této chvíli začíná pomalý a mučivý proces jeho obrácení. Přemýšlí sám o sobě, o tom, co je, o tom, co zanechal, o tom, co ho očekává. Proces se šťastně končí v roce 387, kdy se v Miláně nechává pokřtít společně se synem Adeodatem, bratrem Navigiem, přítelem Alipiem a ostatními druhy. Plně se odevzdává Bohu. Zříká se kariéry i manželství.

Do Afriky se vrátil v roce 388. Vedle rodného domu v Tagastě vedl tři roky život v ústraní společně se svými přáteli. Toto období bylo důležité pro stanovení vlastního stylu Augustinova zasvěceného života.

V roce 391 se stal knězem a o čtyři roky později biskupem. Po celý život byl aktivní v zakládání komunit mužských i ženských, laických nebo kněžských.

Umírá, když město Hippo bylo obklíčeno vandaly 28. srpna 430, přibližně po čtyřiceti letech intenzivní a efektivní kněžské i biskupské služby.

Jeho filosofické, literární a teologické myšlení ho činí géniem křesťanství a celého lidstva. Jeho touha po společném životě i vlastní duchovní zkušenost se zrcadlí v řeholi, kterou napsal kolem roku 400. Svým životem a učením tak poskytuje bezpečnou cestu ke svatosti celé řadě mužů a žen, kteří byli a jsou po dlouhá staletí okouzleni jeho osobností a přitahováni jeho nehasnoucím příkladem.

 Zpět na světce augustiniánského řádu

 

   

 

Aktuality

Opatství
  Historie
  Současnost
  Augustin z Hippa
  Svatí augustiniánského řádu
 
Augustiniáni
 
Pronájmy prostor
  Prohlídky opatství 

G. J. Mendel

Farnost

Archiv
Fotogalerie
Odkazy
Kontakt

Zpět na úvod