Projev ve starobrněnském opatství při setkání k přípravě výstavy a mezinárodní konference Génius genetiky

Vážený pane opate, vážení představitelé autorit církevních, světských i vědeckých, vážení přátelé,

je mi ctí pozdravit Vás jménem Masarykovy univerzity na tomto setkání.

Osobnost Gregora Mendela, opata starobrněnského opatství a současně významného činitele brněnského veřejného života 19. století, znamená v akademickém světě jednoznačnou referenci našemu městu jako kolébce genetiky jako vědní disciplíny.

Mendelův objev byl prvním kamínkem do mozaiky našich znalostí o genetických mechanismech. Ty na počátku třetího tisíciletí umožňují člověku netušené možnosti v poznávání biologické podstaty živých organismů a praktickém využívání těchto vědomostí. Staví nás však také před důležité etické otázky mezí toho, jak daleko při využívání takových znalostí můžeme jít, otázky po hlubším smyslu našeho bytí překračujícím biologické zákonitosti, které nás podmiňují jako živé organismy. Tyto souvislosti vystupují do popředí zvlášť naléhavě i proto, že se jedná o objev vykonaný vědcem, který byl zároveň významným církevním hodnostářem.

Připravovaná výstava, připomínající dílo Gregora Mendela, je významným počinem starobrněnského opatství a zahajuje šířeji koncipovaný program, který bude Mendelovu práci nejen připomínat, ale vytvoří také podmínky pro navázání na tradice Mendelovy vědecké práce v prostorách opatství. Jsem velmi rád, že se pan opat Martinec rozhodl při koncipování těchto aktivit velmi produktivně spolupracovat s prostředím brněnských vysokých škol a navázat na Mendelovu tradici i tímto způsobem. Jsem velmi rád, že se v těchto aktivitách objevuje Masarykova univerzita jako významný partner a spolupracovník a že z akcí, kontaktů i připravovaných možností podpory badatelské práce související s genetikou vzejdou oboustranně prospěšné hmatatelné výsledky. Jsem rád, že se takto Mendelovu odkazu dostane důstojné připomínky i živého vyjádření, že se tak stane v prostředí, ve kterém Mendel žil a působil a že se z genia loci starobrněnského opatství vytvoří místo setkávání, diskusí i nových rozvah jednak pro širší veřejnost, ale i pro významné světové kapacity v tomto oboru. Masarykova univerzita je odhodlána k pokračující podpoře i k aktivní spolupráci na tomto poli.

Rád bych v tuto dobu a tyto dny zvláště připomněl ještě jeden odkaz, který nám Brňanům Mendel ve své osobě zanechal. Když mluvíme o našem městě, rádi se pyšníme osobnostmi, které jako Mendel ovlivnily světovou vědu a světovou kulturu. Brno v Mendelových časech bylo multikulturním městem se silnou rakouskou či německy mluvící menšinou a pro Mendela, jako rakouského vědce původem z rakouského Slezska a píšícího své práce v němčině, to platí zvlášť. Vědecké poznání nezná národnostní hranice a mnohost podnětů a diversita prostředí je živnou půdou pro vznik nových myšlenek. Je proto zvlášť potěšitelné, že příprava výstavy i dalších navazujících aktivit je dílem mezinárodního společenství příznivců a propagátorů Mendelova díla a že zvlášť dobře zde fungují vazby mezi Brnem a Vídní.

Vážení přátelé, pevně věřím, že připravovaná výstava bude úspěšným vykročením na cestě propojení církevní autority augustiniánského opatství na Starém Brně a žijících tradic jeho někdejšího opata Gregora Mendela. K tomu nám všem přeji, ať se tomuto dílu daří.

Prof. Jiří Zlatuška, rektor MU Brno, 25. ledna  2002  

   

 

Aktuality

Opatství

G. J. Mendel
  Génius genetiky
  Napsali o něm

Archiv
Fotogalerie
Odkazy
Kontakt

Zpět na úvod

Address at the Starobrno Abbey to the Meeting on Planning the International Exhibition and Conference

 “Genius of Genetics“

Honoured Abbot,
Honoured Representatives of the Religious and Scientific Communities,
Honoured Friends,

It is my honour to you on behalf of Masaryk University to this meeting.

The figure of Gregor Mendel, who was the Abbot of the Old Brno Abbey and at the same time a well-known public figure in the life of 19th-Century Brno, guides the academic world directly to our city as the cradle of genetics as a scientific discipline.

Mendel’s discovery was the first block in the mosaic that is our knowledge of genetic mechanisms. At the opening of the third millennium, these provide Man with undreamed-of possibilities for understanding the biological bases of living organisms and for making practical use of this understanding. This knowledge, however, presents us with important ethical questions, among which are the questions of how far we may go in using this knowledge, especially the question that requires most thought, that is our being able to contravene the very biological laws on which we, as biological organisms, are dependent. This relationship steps most urgently up to the foreground as well because the question grew out of the work of a commanding scientist who was at the same time a renowned dignitary of the Church.

Planning an exhibition that is named for Gregor Mendel is significant work for the Old Brno Abbey, and it inaugurates a broader program, which not only will commemorate Mendel’s work but will establish principles for situating scientific work in the locale of the abbey.

I am grateful that Abbot Martinec chose to work so closely and vigorously in the planning process with higher education in Brno, in this way replicating the tradition of Mendel.

I am grateful, too, that this Masaryk University has participated in this process as a principal partner and that both seminal ideas and substantial productive results will flow from the activities, contacts, and planning for research.

I am grateful that Mendel’s legacy will receive its deserved commemoration and living expression in the very locale where Mendel lived and worked. The genius of the Old Brno Abbey itself will create a place for meetings, for discussions, and for new contributions, as much for the general public as for the influence of this area of interest throughout the world. Masaryk University is determined to continue support and to work actively in this regard.

I would like to take the opportunity here and now especially to recall one more legacy than Gregor Mendel bequeathed to his Brno descendants. When we talk about our city, we are proud of Gregor Mendel’s influence on so much of world science and culture. In Mendel’s time, Brno was a multi-cultural city with large minorities of German-speaking people of German or Austrian background. This is especially pertinent to Mendel who was a scientist of Austrian Silesia origin who composed his works in German. Scientific knowledge does not know any national boundaries and a multiplicity of stimuli and diversity provide the fertile soil in which new ideas grow. It is therefore most happy that planning the exhibition and associated activities is the work of an international society for encouraging and propagating Mendel’s work and especially that connections between Brno and Vienna work together on this so well.  

Zpět na "Napsali o něm"