Přivítání hostů v klášteře opatem Martincem -  25. 1. 2002  

Milé dámy, vzácní pánové, vážená paní předsedkyně Nejvyššího soudu České republiky, vážený pane ombudsmane České republiky, vážený pane primátore, vážený pane předsedo Konference Vyšších představených mužských řeholí v České republice, vážení páni rektoři brněnských univerzit, vědci, zástupci veřejnosti a další hosté, vážení přátelé, a vy všichni, kteří jste přijali pozvání na návštěvu do našeho proslulého augustiniánského opatství. Dovolte mně, abych vás co nejsrdečněji přivítal a pozdravil jménem celé klášterní komunity i jménem svým.

Ten, který nás pozval k tomuto setkání, můj předchůdce v opatské službě Gregor Johann Mendel byl právě tak muž víry, jako kultury a vědy. Celý jeho život byl příkladem, že víra a věda nejsou v rozporu. Objevování tajuplných a současně logických zákonitostí světa vede věřícího k hlubší víře v Boha a nevěřícího k tomu, aby si kladl další otázky. Gregor Johann Mendel nám ukazuje, že je možné ve svobodném prostředí harmonicky integrovat způsob života s důvodem žití, tedy konkrétně, Mendel nám ukazuje na příkladu svého života možnou symbiózu duchovního života s badatelskou, dnes bychom řekli vědeckou náplní života ve službě Bohu a člověku. Bohu, kterého nejen chválil a velebil jako řeholník, ale také trpělivě a mistrně hledal ony přírodní zákonitosti, které do světa vložila Stvořitelova moudrost. A nalezené, jak vidno, slouží člověku. Mendel je ten, který vyvrátil onen nepravdivý mýtus, kterými jsme byli po dlouhou dobu živeni, že totiž víra a věda jsou ve vzájemném rozporu. Naopak dokázal, že poznání a víra jdou ruku v ruce a navzájem mohou k sobě patřit.

 Po dlouhá desetiletí bylo u nás Mendelovo dílo nedoceněno. Cílem dnešního přátelského setkání je informování o nejbližších záměrech obnovy místa, kde Mendel působil a položil základy vědě, která se dnes nazývá genetika. V květnu tohoto roku plánujeme otevření zcela nové expozice nejen o jeho životě a díle, ale i o genetice jako vědním oboru. Poté by mělo následovat mezinárodní sympozium za účasti několika desítek nejvýznamnějších světových genetiků – účast přislíbili i nositelé Nobelovy ceny. Tím by měla být zahájena přeměna opatství v nové světové centrum genetiky: mělo by zde kromě jiného vzniknout muzeum genetiky a moderní konferenční centrum. Obnovou projde i klášterní zahrada a někdejší Mendelův včelín.

Je to neuvěřitelné, ale je tomu skutečně tak. Právě v tuto chvíli jsme i my určitým způsobem odpovědni nejen za to, jakým způsobem připomeneme lidstvu velikost a důležitost Mendlovy badatelské činnosti na poli biologie, ale také za to, jakým způsobem budou ve prospěch lidstva aplikovány nádherné objevy tohoto vědního odvětví vzniklého ve starobrněnské klášterní zahrádce. Jsme svědky, jak se člověk snaží mít ve svých rukou stále více a více kontrolu vývoje živých organismů. Míra a efekty takové kontroly, ať už dobré nebo špatné, ať k prospěchu či neprospěchu člověka, budou záviset nejen na jeho nových vědeckých poznatcích, ale i na vlastním poznání nekonečné Moudrosti, které garantuje správnou aplikaci vědecky poznaného. V tomto, nám všem je opat Mendel symbolickou, příkladnou a následováníhodnou osobností.

Lukáš Evžen Martinec, opat starobrněnský  

   

 

Aktuality

Opatství

G. J. Mendel
  Génius genetiky
  Napsali o něm

Archiv
Fotogalerie
Odkazy
Kontakt

Zpět na úvod

Welcome  
January 25, 2002, Lukáš Evžen Martinec, Abbot of the Old Brno Abbey
Ladies and gentlemen, honoured guests, honoured Chief Justice of the Supreme Court of the Czech Republic, Honoured Lord Mayor, Honoured President of the Conference of Superiors Majors of the Monastic Orders of the Czech Republic, honoured Rectors of the Brno universities, representatives of the public and special guests, dear friends, and all who have accepted our invitation to visit our renowned abbey of the Augustinian Order:  accept my most heartfelt welcome to you and my conveying greetings to you on behalf of all the members of our community.

The one who has gathered us to this meeting, my predecessor in service to the abbey, Gregor Mendel, was as much a man of faith as he was a man of culture and science.  His entire life was based in the belief that faith and science are not in conflict.  Revealing the esoteric and yet logical laws of the world would bring the believer a deeper faith in God and would bring the non-believer to face new questions.  Gregor Johann Mendel shows us that it is possible, in a free place, to integrate our way of living with our way of life.  That is, Mendel actually demonstrated for us, by the example of his life, the symbiosis of the spiritual life and the investigative life – or as we would say today, science is at the service of God and Man.  He not only praised and glorified God as a member of a religious order but also patiently and intelligently sought the natural laws on which the Creator of wisdom had founded the world.  We see that he found these laws to be laws that serve humanity.  Mendel was not just one who refuted the myth under whose sway people had long lived – that science and faith were in conflict.  He showed, by contrast, that knowledge and faith go hand-in-hand and are reciprocal helpmeets.

For long decades Mendel's work was ignored in our country.  The goal of today's cordial meeting is to inform you of the forthcoming renovation of the place where Mendel worked and set down the foundations of the science that we know today as genetics.  In May of this year, we plan to open a completely new exhibition about not only his life and work but also about genetics as a scientific endeavour.  Then there is an international symposium to follow, in which dozens of the best-known world geneticists will take part, including winners of the Nobel Prize.  In this way we will begin transforming the abbey into a new world centre for genetics, including the developing of a museum of genetics and a modern conference centre, among other features.  The renovations will include the gardens of the cloister and the Mendel's onetime apiary. 

It is hard to believe, but it is reality.  At this moment in time, we are responsible not just for the way in which we memorialise the human greatness and importance of Mendel's research in the area of biology.  Rather we are also responsible for how the magnificent discovery of an entire branch of science right in the monastery gardens is used for human betterment.  We are witnesses how Man tries to take more and more control of his developing organism.  Whether the degree and effects of this control will be for human well or for human ill, for good or for bad, will depend not only on new scientific discoveries but also on awareness of the Infinite Wisdom that guarantees proper the uses of scientific knowledge.  Mendel is again a symbol for this – an example and a disciple.


Zpět na "Napsali o něm"